પ્રેમ એટલે તું…..

મારુ પહેલું બ્લોગ કોલોબ્રેશન,
અને એ ભી મારા ફેવરેટ બ્લોગર નિકિતા ડોંગરે સાથે.

Nikita's

download-1

પ્રેમ એટલે તું,

ઠંડી હવા ની લહેરખી જાણે તારા મલકાતાં હોઠ…

પ્રેમ એટલે તું ,
હૂંફ ની છલકાતી ભરતી ને દુઃખો ની ઓટ…

પ્રેમ એટલે તું,
સામી સાંજ ની એ રતાશ…

પ્રેમ એટલે તું,
ડૂબતા સૂર્ય સાથે ની બે પળ ની હળવાશ…

પ્રેમ એટલે તું ,
મૃગજળ જેવી તું , ને હું તને શોધતું હરણું…

પ્રેમ એટલે તું ,
ઝંખનાઓની તરસ , તૃષ્ણા ઓનું અમી ઝરણું…

પ્રેમ એટલે તું.
હૃદય નો વિસામો , લાગણીઓની સુનામી …

પ્રેમ એટલે તું ,
સ્મિત કરવાનું બહાનું, મારા ગાલ પરની લાલી…

પ્રેમ એટલે તું ,
તારી આંખો ના અરીસે ,ખુદ ને જોવાની મજા…

પ્રેમ એટલે તું ,
તારામાં મુજને શોધું, ખુદ ને ખોવાની રજા…

પ્રેમ એટલે તું,
મારા સપનાઓનું સરનામું , મારા દિવસો વીતે તારી યાદ માં…

પ્રેમ એટલે તું,
મારી હકીકત નો હિસ્સો , મારી ઓળખાણ તારા નામ માં…

પ્રેમ એટલે તું ,
મારી અધીરી આકાંક્ષાઓની મંજિલ , તારી લાગણીઓનો છાંયો…

પ્રેમ એટલે…

View original post 50 more words

નજીક છે હજી

થોડુંક દૂર તું રહે મારા થી,
પણ તારા હોઠો ની ભીનાશ હજી છે નજીક.

સમય પણ ઓછો રહે વાત કરવા,
પણ આપણી વાતો ક્યાં ક્યારેય ખુટવાની.

કોઈ ભેટ કે સોગાત ના આપી શક્યો હમણાં,
પણ આપણા પ્રેમ ક્યાં ઓછો થવા નો કદી.

તારી યાદો માં હું વસંત થી પાનખર બનતો રહું,
તું પેહલા વરસાદ ની મેહક ની જેમ, મને ઓળઘોળ કરે.

થોડી દિલ ની ઔર નજીક છે તું,
આ રસ્તાઓ ની શુ મજાલ, કે આપણાં વચ્ચે નું અંતર કહે.

Twitter wars – The Dirty Dozens

​In times of Roman Empire, they seemed to be worthy ruler, but in reality they are just big bad bullies.

Only advantage they had was  numbers and strategies, the brilliant war plan to attack enemy and to dismantle every asset they have. ‘have no mercy on your enemies’  as they said.

Why I am  bothering you with all this ancient history? Well it is still in action and being followed right now too ,  it’s equivalent with  what is happening in today’s day, the internet troller or Twitter troller have been applying  the same strategy when they wage war against those who disagree with them.

They may  troll people based on a stupid reasons but they are as smart as hell, just like Kamikaze terrorist who hailed from doctors and engineer. If you observe both closely there are  lots of similarity between them, they are fighting on false propaganda. They are sacrificing time and numerous man hours on stupid goals , but  they end up at self destruction only.

You know as they says God can resurrect any dead, but there is no cure for stupid.

My title may be little  confusing because I didn’t explain the dirty and dozen part, it’s because troller never attack alone, they tend to make noice big enough that everyone on Twitter will hear it, they attack with the groups they have behind their back, few of them are  maybe celebrity, the old Godfather of trolling who help them and give them guidance on FAQ of trolling.

There is no direct involvement of them , cause it would  spoil their so called  reputation, they will comment on your tweets and let other members have opportunity to  troll you first, they will start a trend, with similarity to your name or something which relates to you and keep flooding your TL with jokes, hatred, harassment,  abuse and anything which make you angry, so you are going to react and then your reaction will leads to more Action from them , they will troll you more, nothing is new under the sun like we face in our school days.

There was a time when troller were  actually consider as a good person, who fight as  rebellion with words, who troll kings for  their wrong decisions, without being feared of death and to keep them in check. Everyone needs those kind of people who troll them when they are wrong, it’s sweet and funny way to point out their mistakes, look how far we reached, a good intentions of friend are turned into cut throat revenges.

As a person I  don’t hate them personally, they are the true victims actually, victim of jealousy and envy, trolles have  told the truth later that they don’t hate particular person for his race or physic, they hate them  because they are living there lives so happily and comfortable, that  it’s hurt them. Troller are just regular people who are carrying lots of problems of their shoulders.

How to defend your self from troller?

Well, I have read that, reply them with kindness and be polite . No matter how hard they hit, even below the waist, you have to be enough kind to let  them change their behaviour, that’s the truth said by Gandhi ji .

For me, nope, fight fire with fire is true way to win any battle, hit them hard, hit them strong, hit them where it’s hurt, show them your not a sheep who can easily be slaughtered, you are a thick skinned lion and they are messing with the wrong person, like Hardenberg says in breaking bad, “I am not in danger, Skyler. I am the danger! A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks !”

So it’s my message to every one who have been trolled, you are not alone,

And to people who troll other for just fun, yes Beware, you are not alone.

explaining Twitter war 

End of the tunnel

I wish I had go back,

To a place in time when I was happy,

Life is so much simpler and pretty.

But now I am standing at the entrance,

Walls behind my back and darkness ahead.

Running as fast as I can, to breathe,

To gasp, to see a silver lining at the end.

The tunnel is long and obstacles are never-ending.

I wished I had choose another path,

A course which led me to somewhere else.

But now is not the time to dweling in the past,

I forgot, it’s day or night,

Evening or morning,

Summer or winter,

As I keep running in that darker tunnel.

Walls are closing on me, 

I stumbled and fallen,

Forget the direction.

Voices in my head, 

Regrets in my heart,

And promises which irelvent now.

There is no light at the end of this tunnel,

Maybe Mirage of hope.

Lost and found

​Let’s get lost,

In ocean of our thoughts,

I’ll be the shore

And you’ll be the wave.

Craving for touch

And meant to be forever.

Let’s get lost,

In height of the sky , 

I’ll be the mountain,

and you’ll be the cloud,

Will Disappear in you,

When you pour your love on me.

Let’s get lost,

I’ll be the Riverbed,

And you’ll be the sunshine.

I was all alone in dark,

And you kept reaching to me.
Let’s get lost,

In each other,

Let’s the silent speak,

And eyes gazed in to each other.
Let’s get lost,

Let’s meet once more,

For the first time,

So I can fall in love with you,

Again for rest of my life.

Enchanted

image

Why you don’t find  any fault in me?
She asked surprisingly.
I didn’t say that because I love you,
I said,
Because I have never met someone like you, so true to her self, don’t lie about the fact and certainly doesn’t lie to her self.

image

Because you care so much, people may have done big things for other people but ultimately it’s little things that blow you away and you have a way to know and remember those little things and Cherish little moments.

Because you have struggle so much, I cannot comprehend even the slightest idea of how much trouble you have been through and still you smile, each moment I spend with you I look at you with pride that this girl is proven example of being a superhero.

Because you are realistic person, you don’t do day dreaming and building castle in air or waiting for the one who will come on a white horse, it’s a very brave thing and as well as depressing that you lost that person in you who could dream of happiness beyond your reach.

Because you are determined to your goal, you make me realize that one should must have goal, otherwise they would be lost, I was lost until I found you.

Because you act so well, yes, do you think I didn’t notice that, being happy and cheerful but deep down you are just a little girl, tired of playing a mature, tired of being alone and hate the fact that one should not be distracted to achieve their goal, but I know, deep down you are just a little girl waiting to be loved, to be hugged and loss your self in their arms.

Because you are brave one, you don’t take mockery for an answer, you give them strongest reply, you don’t like bullying and teasing and harassment, you fight  against them, and you don’t hesitate to give them bitter taste of your nature. A woman who can handle her self and not afraid of anything.

Because you have learned to never make same mistake again, in study, in life, in relationship, you learn and change.

Because you have forgiving nature, people came and go, some of them hurt you badly , intentionally or not, you forgive them, and you accept people as they are, you don’t try to change them, you try to maintain friendship even after bad experience, you think everyone deserves a second chance.

Because of  beauty of your heart , I would be lier   if I say your the most beautiful girl I have seen, but certainly you have the most beautiful heart.

image

Because of your smile, you smile and it’s like autmon left and everything is glowing, it’s sooth my mind, heal my heart, and I can give anything to see you smile.

Because you are a stupid, dumb, foolish girl, but hey you are my stupid dumb foolish girl.

I have said those things to her many time but never out loud, it’s like my heart speaking cryptic language, but some how you know that, somehow you always know that what’s going on inside my mind and because of that, my girl, I never see any fault in you.

image

The Strom chaser

He was a loner, on the long road of loneliness,
Driving his car in the country side,
Where no one to mess,

Sun was tiring, setting down on his way,
When he saw the Strom, rushing away,

He stopped there, looks and forget,
His own problems are too much to get.

But then, a little twister, blocks his path, greet him, with curiosity and warmth of dust and cloud.

image

He could not understand, move ahead or go back, enjoy the beauty or taken aback.

Strom passed and sky glitter with rainbow,
But some how he misses the Strom.

He drive home and wait, wait for thunderstorms, he crave for hail and cyclone.

image

He drive to the edge of open road, to get just a glimps or heard the sound of rain,
He is addicted, in love, with the Strom.

And one day, he saw her, the twister which crossed his path,
He chase her, all the way to sunset, where clouds are roaring and lighting, light the path.

Yes, he has seen the true beauty of nature, the extreme of emotion, the mischievous winds and danger of lossing him self.

And there was she, dancing on the ground and hands touching to the sky,
He slowly walk towards her, but she kept going away.

He run to her, asking her to stay,
She move ahead, it was her nature and goal to move ahead.

He bent, on his knees, crying for her, requesting her to change the course,
He wants to be with her, in rain or Aurora of her clouds.

She stopped, stay there, like she missing the Strom chaser, how can she live without the one who adores her.

He gets up and run towards her, with open arms like just to embrace her.

He was a trouble so was she,
Chasing her, so was she,

Falling in love with each others trouble,
The chase is over, and become one with thunderstorms.

image