ખુદ માં ખુદા ને પામી લવ

આજે જરાક ખુદ ને મળી લઈએ
હાથ લાંબો કરી ખુદ સાથે દોસ્તી કરી લઈએ
હાથ મોકળા કરી ખુદ ને ભેટી લઈએ
ખુદ માં ખુદા ને પામી લઈએ
બે ઘડી બેસી પોતાને સાંભળી લઈએ
લડી,જગડી મારી લઈએ
ખુદ ને માફ કરી સંબધો નો બેન્ડ એડ ચિપકાવી દઈએ
આંગળી પકડી રસ્તો દેખાડ્યે,સાથે પલાળવા ધક્કો મારી દઈએ
ડિપ્રેશન માં સાથે કોફી પીએ
ફસ્ટ્રેશન માં ખીજાય ને,એના ખભે રડી લઈએ

હજી ક્યારેક અરીસાના બારણે એ ટકોર મારે
હજી પોતાના માં ખુદ ને,અને ખુદ માં પોતાના ના જોવા ની કોશીસ કરે
ફેસબુક ની બુક માં એ પોતાને ફેસ ના કરી સકે
હવે એ કોઈક ની ગાડી ના કાંચ માં વાળ ના ઓલાવે
હવે એ પોતાની તારીફ ના કરે
હવે એને બંધ કર્યું ખુદ સામે હસવાનું,ખુદ સાથે હસવાનું
જાણે મરી ગયો ખુદ નું અંદર,દફન થય ગયો હોય

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s