ઘઉંવરણું મોતી

ગળી થી લેહરાતા આભ નીચે,જ્યાં સુરજ છે રીસાણું
એકલું અટુલું એક ઘઉંવરણું મોતી,ચમકવા ની આશે ફસાણું

વર્ષો વર્ષ નું અંધારું ને એકલતામાં ગૂંગળાતું
એ અંધારા ની કોઈ ક્ષિતિજ નથી બસ શુન્યાવકાસ ને ઓળખતું

એ રૂપ રૂપ ના અંબાર,તેજ અને અમુલ્યતા
શાપ બની એની સામે, મોજા બની હસતું

એને નહતું બનવું કોઈ રાજકુમારી ના ગળા ની સોભા,
કે અનેરું છે આ ઘઉંવરણું મોતી અને ખજાના માં કેદ થવું,

એને રાહ હતી એના રાજહંસ ની,એ પ્રિયતમા ની
રાહ જોતી હતી એના માં સમાવી જવા ની,એનો મોતી ચારો બની જવાની

એક દિવસ એક માછલી આવી,એની નજીક ખાવા માટે,
સફેદ મોતી તો સૌ એ જોયું પણ એનો રંગ તો માણસ જેવો…

ગળી ને એને ઉપર આવ્યું,ત્યાં માર્યો કોઈકે પંજો
એ દિવસે એ મોતી એ જોયો સુરજ નો તડકો

હા વર્ષો ની કારમી પરિક્ષા નો આ અંત છે.
મારો પ્રિયતમ,રાજહંસ મને બચવા આવી ગયો છે

પણ ત્યાં કોઈ હંસ નહતો, એ તો હતો બગલો
શું ક્રૂર મજાક કરી મારી સાથે, આજ છે મારું પ્રતીક્ષા ના ફળ નો બદલો

લાંબી લાંબી ડોક અને લાંબા લાંબા પગ.
એના કરતા મને વહાલું, મારું એ અંધારું જગ

પણ એ મોતી ભૂલી ગયું, કે એ અંધારા ઊંડા જળ તણા આરણ્ય માંથી
પોતાની મોતી હોવાની ઓળખ કરાવી, અને સૂર્ય ના તાપ નીચે એના માં ચમક આવી..

વર્ષો સુધી જે રાજહંસ ની રાહ જોય, એ તો બસ મૃગજળ બની ઉડી ગયા
એ શીત રેગીસ્તાન માંથી,એ આશાઓ ના શુન્યાવકાસ માંથી, આ ગંદા બગલા એ ઉગારી

જિંદગી ના વમળો માં,રસ્તા ના અંત ના વળાંકો માં
એક રાજહંસ અને એક બગલો બેઠો છે

ને હરેક ની અંદર એક ઘઉંવરણું મોતી, ખોખલી જરૂરીયાત ના સમુદ્ર માં
ધરબાયેલું, મુંજવાયેલું રાહ જોતું પડ્યું છે, એ મોતી ગૂંગળાતું પડ્યું છે…

Advertisements

3 thoughts on “ઘઉંવરણું મોતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s