પ્રેમ ની રૂબીક ક્યુબ

પોતે પ્રેમ વિશે લખવા વાળા,
પ્રેમ સમજવા વાળા,
અને બધા ને પ્રેમ સલાહ દેવા વાળા,
જયારે પોતે એક તરફી પ્રેમ માં સપડાય છે ત્યારે કેમ મગજ થી વિચારતા નહિ હોય અને છેલે બધું ભોગવતા હશે
અને ફરિયાદ કરતા હશે કે  એણે મને સમજ્યો નહિ
(જાત અનુભવ પર થી કહું છું )

Advertisements

2 thoughts on “પ્રેમ ની રૂબીક ક્યુબ

  1. Prem lagni j evi 6 k magaj thi vichar kari j na shakay.. 😜
    Pan ene samjyo nai evu kahevu e Bija ne dosh deva barabar kahi shakay. 🙈🙉🙊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s