નજીક છે હજી

થોડુંક દૂર તું રહે મારા થી,
પણ તારા હોઠો ની ભીનાશ હજી છે નજીક.

સમય પણ ઓછો રહે વાત કરવા,
પણ આપણી વાતો ક્યાં ક્યારેય ખુટવાની.

કોઈ ભેટ કે સોગાત ના આપી શક્યો હમણાં,
પણ આપણા પ્રેમ ક્યાં ઓછો થવા નો કદી.

તારી યાદો માં હું વસંત થી પાનખર બનતો રહું,
તું પેહલા વરસાદ ની મેહક ની જેમ, મને ઓળઘોળ કરે.

થોડી દિલ ની ઔર નજીક છે તું,
આ રસ્તાઓ ની શુ મજાલ, કે આપણાં વચ્ચે નું અંતર કહે.

Advertisements

4 thoughts on “નજીક છે હજી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s