બે 

​બે શબ્દો કેહવા જે ઉભા થયા હતા સજ્જન,

તે સદીઓ ની ભડાસ નીકાળી ને ગયા
બે વેણ જે સાચા બોલ્યા,

ત્યાં મોટાઓ સામે બોલવાના આરોપ નાખી ગયા.
બે ડગલાં જે અમે ચાલ્યા આગળ,

લોકો ના બસ્સેર લોહી બળી ગયા,
બે ક્ષણ અમે કાઢી ખુદ ને માટે,

ત્યાં પ્રિયતમા ના વીસ મેસેજ આવી ગયા.
અમે બાદશાહ સાથે અચકાતા હતા,

અને એ દુગ્ગી માં બાજી જીતી ગયા.
બે બુંદ પીવરાવા જે આળસ કરી ગયા,

એ હવે બીજા આળસુ માબાપ ને શોધે દીકરો પરણાવવા.
બસ બે ઘડી માં આ જિંદગી આટોપાય જશે,

પણ તૈયારી બસ્સો વર્ષી ની કરવા બેઠા.
જ્યાં અમે બે અક્ષર ની મૈત્રી ને બદલવા જતા હતા,

ત્યાં તેને અઢી અક્ષર નો પ્રેમી ભટકાય ગયો.
મૂર્ખા હતા અમે જે એકીબેકી કરવા માં રહ્યા,

અહીંયા સાચી કદર તો એકડા પાછળ ના મીંડા ની જ થાય છે.

Advertisements

2 thoughts on “બે 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s